La Cooperativa Arauca neix de la demanda de donar alternatives a totes aquelles persones que, o bé no poden accedir a un habitatge, o bé no poden accedir a aquell que facilitaria el seu procés de vida i projectes personals. Amb aquest impuls fundacional, la Cooperativa Arauca estableix els següents fonaments:


Visió

Facilitar a tota persona l’accés a un habitatge, a través d’un model cooperatiu de referència.


Missió

Aconseguir la satisfacció dels socis procurant habitatges a preu de cost i amb una qualitat òptima.


Valors

 1. ViñetaInnovació

 2. Disposició d’anticipació per tal de donar resposta a les necessitats des socis. 


 1. ViñetaServei

 2. Entenent per servei la disposició i voluntat d’atenció a les necessitats dels socis en quant al seu habitatge.


 1. ViñetaVocació Social

 2. Voluntat de transformar la societat i comprometre’s en tots els àmbits relacionant a tots els éssers humans i,

 3. principalment, en l’accés a l’habitatge.


 1. ViñetaProfessionalitat

 2. Aportar un servei i producte de qualitat òptima amb tot el rigor i control necessari per aconseguir la satisfacció del soci.


 1. ViñetaParticipació

 2. Voluntat de diàleg i comunicació amb el soci per tal d’implicar-lo en el procés de promoció del seu habitatge. 


 1. ViñetaTransparència

 2. Responsabilitat i claredat en la informació i coneixement sobre el procés de desenvolupament de la promoció per tal d’aportar una total transparència al soci.


 1. ViñetaCompromís

 2. Dels socis respecte a la seva voluntat d’accés a un habitatge a través del sistema cooperatiu i per als socis per part de la Cooperativa per facilitar aquesta necessitat.