La Cooperativa Arauca és una alternativa clara a les vies habituals d’accés a l’habitatge que compta dels següents avantatges distintius:


Habitatges a Preu de Cost

El marc no lucratiu de la Cooperativa Arauca fa possible que pugui adjudicar als seus socis habitatges a preu de cost, allunyant-se de l’actitud especulativa que sovint ha caracteritzat el sector.


Exempció d’Impostos

L’accés a un habitatge d’Arauca permet beneficiar-se de les exempcions d’impostos de les que es beneficien les Cooperatives d’Habitatges:

  1. - Exempció del 95% de l’Impost d’Activitats Econòmiques

  2. - Exempció de pagament d’Actes Jurídics Documentats

  3. - Exempció de l’impost de Plusvàlua de l’habitatge


Planificació de l’estalvi

El procés d’adjudicació d’un habitatge a través del sistema cooperatiu suposa una distància en el temps entre la signatura del contracte d’adjudicació i el lliurament de l’habitatge d’uns 18 mesos. Aquest termini permet un temps durant el qual és possible generar un estalvi que podrà dirigir-se al pagament de l’entrada de l’habitatge.


Gestió auditada anualment i Patrimoni independent per a cada Fase  

Cooperativa.


Marc legal propi (Llei de Cooperatives de Catalunya)


Transparència i Participació

Com a cooperativa d’habitatge, Arauca no ven, sinó que adjudica habitatges a preu de cost. Aquesta diferència suposa la distància entre l’habitual compra a una promotora i l’autopromoció que, a més a més de proporcionar els habitatges a preu de cost, permet tenir en tot moment un control constant del procés i la gestió de la promoció o Fase Cooperativa a través dels seus òrgans constitutius (Assemblea General i Consell de Fase).


La Qualitat

Arauca treballa per donar servei als seus socis i com a tal exigeix la màxima qualitat per a ells. El caràcter autopromotor d’aquests i l’accés a tota la informació de la Fase fan evident l’exigència constant de qualitat.


La Personalització

La Cooperativa Arauca, preocupada per donar el màxim valor afegit als seus socis, els ofereix un servei pioner i innovador en el nostre país: l’adaptació de l’habitatge a les necessitats reals de cada persona. D’aquesta manera, un equip multidisciplinar format per interioristes, arquitectes i dissenyadors assessora a cada soci en tots els detalls de la que serà casa seva (ubicació dels connectors elèctrics, distribució d’habitacions, materials, entre d’altres). Així, cada soci podrà gaudir d’una llar totalment única i diferent. Per altra banda, aquest tipus de personalització beneficia a tot tipus de clients, però es converteix en una necessitat per a aquelles persones amb problemes de mobilitat o algun tipus de discapacitat.

Aquest servei de personalització és exclusiu per a habitatges lliures, en excepció dels casos de necessitat de personalització per accessibilitat que s’estudiaria la proposta des del Consell rector de la Cooperativa Arauca. 


El Sentit de Comunitat i la R.S.Coop.

El sistema cooperatiu permet establir un desenvolupament adaptat a les necessitats reals de la demanda, treballant sobre un creixement sostingut de la població i de les seves necessitats d’habitatge. Per altra banda, l’accés a un habitatge a través del sistema cooperatiu, la persona no només acompleix la seva necessitat bàsica i fonamental d’habitabilitat, sinó que també entra a formar part d’un model social i sostenible que suposa un avenç cap al sentit de comunitat en el sí de la nostra societat.